Zajedničkim naporima Općine Kiseljak, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Županijske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, uspostavljeni su uvjeti za realizaciju ovog, za općinu Kiseljak veoma značajnog projekta, a također i jedan od glavnih strateških ciljeva – uređena evidencija o nekretninama.

KUBAT AUTOMOBILE

Za katastarsku općinu Kiseljak, koja je ujedno i administrativni centar i najveći urbani dio općine, u svrhu pripreme podataka za izlaganje na javni uvid premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, planirano je da u prvoj fazi projekta od 25. ožujka 2024.g. započne dopunski premjer na lokalitetima na kojima su evidentirane značajne tehničke promjene od avionskog snimanja (1980.g.) pa sve do današnjeg dana. Nadalje, vršit će se i ažuriranje baze podataka premjera i katastarskog klasiranja (BPIKK) na temelju promjena zaprimljenih u važećem operatu. U drugoj fazi nakon dopunskog premjera planiran je i terenski obilazak lokaliteta koji će biti obuhvaćeni dopunskim premjerom, a što će biti objavljeno dodatno na terenu i na oglasnim pločama naseljenih mjesta.

U svrhu što kvalitetnije pripreme podataka o nekretninama za izlaganje na javni uvid, obavještavaju se građani nastanjeni u katastarskoj općini Kiseljak da su dužni terenskim ekipama omogućiti ulazak u svoj posjed, te da ustupe sve potrebne informacije ako su im iste poznate, jer je to u njihovom interesu. Ovo se posebno odnosi na položaj međnih biljega kao i promjene na parcelama koje su nastale u vremenu od avionskog snimanja. Etažni vlasnici dužni su predstavnicima terenskih ekipa dopustiti ulazak u stambene zgrade čije su etažne jedinice evidentirane u Knjizi položenih ugovora, radi evidentiranja položaja etažnih jedinica i izrade diobenih planova za takve zgrade.O datumu početka izlaganja i ostalim aktivnostima u sklopu uspostave katastra nekretnina za katastarsku općinu Kiseljak građani će biti blagovremeno obaviješteni putem Oglasa.