Na temelju članka 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 26/16), Vlada KSB objavljuje:

J A V N I P O Z I V
za prijem osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

 

I. Radi stručnog osposobljavanja za samostalni rad, bez zasnivanja radnog odnosa, na razdoblje najduže godinu dana, Vlada KSB objavljuje Javni poziv za prijem osoba sa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stupanj stručne spreme odnosno visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja, iz sljedećih stručnih područja:

– Pravo,
– Ekonomija,
– Strojarstvo,
– Elektrotehnika,
– Informatika,
– Građevinarstvo,
– Geologija/geodezija,
– Arhitektura,
– Prostorno uređenje,
– Rudarstvo,
– Metalurgija (metali, nemetali)
– Saobraćaj,
– Kemijska tehnologija,
– Ekologija,
– Sanitarni inženjering,
– Poljoprivreda,
– Šumarstvo,
– Prehrambena tehnologija,
– Hortikultura,
– Veterinarstvo,
– Socijalni rad,
– Novinarstvo,
– Kriminalistika, Kriminilogija
– Politologija,
– Obrazovanje (pedagog, psiholog, edukator – rehabilitator, socijalni pedagog, sociolog, nastavnici i profesori svih profila uključujući predškolsko obrazovanje i razredne nastave),
– Stomatologija,
– Farmacija,
– Medicina (doktori, radiologija, mikrobiologija, laboranti, genetičari, sestre, viši tehničari, fizioterapeuti i drugog zdravstvenog smjera),
– Specijalne namjene (vojska, policija),
– Inženjeri zaštite,
– Sport,
– Tekstil i obućarstvo,
– Umjetnička zanimanja (kipar, slikar, glumac),
– Teolog – Filozof,
– Bibliotekar,
– Komunikologija
– Prirodno matematički fakultet svih zvanja uključujući biologija-biokemija i fiziologija, biologija-genetika
– Kineziologija
– Grafički inženjer

 

II. Opći uvjeti

Na Javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ , broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:
– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da imaju sveučilišnu diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja,
– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
– da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III. Posebni uvjeti

Osim općih uvjeta iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
– da su stekli VI. ili VII. stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sustava studiranja,
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme.

IV. Popis potrebnih dokumenata

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontakt-telefon, dostaviti i sljedeće dokumente:
– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju,
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 3 mjeseca,
– ovjerenu izjavu kandidata da nema radno iskustvo nakon stjecanja tražene stručne spreme i ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba, s podatkom o dužini vremena provedenom na evidenciji nakon stjecanja tražene stručne spreme,
– dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena cjelokupnog završenog studija na fakultetu.
– potvrda/uvjerenje od strane nadležne službe za zapošljavanje da kandidat nema evidentiran ugovor za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u organima uprave.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj preslici.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

V. Ostale napomene

Zaprimljene prijave razmotrit će posebno formirano Povjerenstvo koja će utvrditi rang-listu prijavljenih kandidata, na temelju prosjeka ocjena i duljine provedenog vremena na evidenciji nezaposlenih lica nakon stjecanja tražene stručne spreme, koja će se dostaviti Vladi KSB na odlučivanje. Vlada KSB će se prilikom prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa držati načela ravnopravne teritorijalne i nacionalne zastupljenosti.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web-stranici Vlade KSB kantona.

Prava osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa propisana su člankom 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16) i člankom 43. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KSB („Službene novine KSB“, broj: 2/12, 3/12 – ispravka teksta, 5/14, 7/14 – ispravka teksta i 12/15), uz napomenu da osobama koja se stručno osposobljavaju pripada naknada za topli obrok i prijevoz.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti (putem pošte ili izravno) na adresu:

Vlada Kantona Središnja Bosna
Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva za prijem osoba za stručno osposobljavanje – Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web-stranici Vlade KSB (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.