Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam,

zaštitu okoliša i komunalne poslove

Kiseljak, 20.01.2021. godine

O B A V I J E S T

  Obavještavamo sve etažne vlasnike i korisnike stanova, poslovnih prostora i garaža da su certificirani upravitelji na području SBK/KSB slijedeći:

  • „Merkez oil“ d.o.o. Novi Travnik, kontakt telefon: 030/525-457;
  • „Komotin“ d.o.o. Jajce, kontakt telefon: 030/659-054;
  • JSP „Vitez stan“ d.o.o. Vitez, kontakt telefon: 030/711-618;
  • JKP „Čistoća i zelenilo“ d.o.o. Jajce, kontakt telefon: 030/656-149;
  • JKP „Vitkom“ Vitez, kontakt telefon: 030/711-572;
  • JP „Stan“ Travnik, kontakt telefon: 030/512-155;
  • „Pro clean team“ Kiseljak, kontakt telefon: 063/085-517.

Napomena:

U skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama („Službene novine KSB/SBK“, broj: 5/14), zapisnik o izboru upravitelja zgrade etažni vlasnici dužni su dostaviti općinskoj službi i izabranom upravitelju zgrade u roku od osam dana od dana izbora, a najkasnije do 15.02.2021. godine, a ukoliko ne izaberu upravitelja općinski načelnik na prijedlog općinske službe uvest će prisilnog upravitelja zgrada.

 

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić, dipl. ing.arh.