U okviru USAID-ovog projekta E-uprave, ministarstva na federalnoj razini provode aktivnosti na izgradnji kapaciteta za praćenje provedbe novih digitalnih rješenja u oblastima e-potpisa, građevinskih dozvola i inspekcijskih službi.

Do sada sva tijela uprave u Federaciji BiH nisu dovoljno kapacitirana zbog čega su nadležna federalna ministarstva i uprave odlučili realizirati aktivnosti projekta E-uprave.

– U cilju provedbe novih digitalnih rješenja, Federalno ministarstvo prostornog uređenja trenutno ima određene softvere u oblasti prostornog planiranja, odnosno baze prostornih podataka koje su u određenom smislu u korelaciji s prostornim podacima koje sistematizira Federalna uprava se geodetsko i imovinsko-pravne poslove. Nažalost, u dijelu izdavanja akata o građenju nismo još uvijek softverski kapacitirani, pa je potrebno tu načiniti određene pomake – rekao je za Fenu pomoćnik federalnog ministra za prostorno uređenje Hamid Suljović.

Naglasio je da je projekt E-uprave jedan od mnogih projekata koji su reformske prirode, koji će sigurno poboljšati rad organa uprave, odnosno ubrzati i olakšati komunikaciju između stranaka i nadležnih organa uprave, a krajnji rezultat bit će efikasnije ostvarivanje prava stranaka, što je i suštinski mandat i misija organa i tijela vlasti.

– U konkretnom slučaju to znači brže, jednostavnije i nadasve ekonomičnije dolaženje do urbanističkih suglasnosti, odnosno odobrenja za građenje. S upotrebom e-potpisa u značajnoj mjeri će se skratiti procedure izdavanja navedenih dozvola – kazao je Suljović.

U nastavku projekta federalni inspektori u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove radit će na primjeni e-potpisa pri vršenju redovnih nadzora. To će za posljedicu imati efikasnost i ekonomičnost inspekcijskih nadzora.

– U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove će stare sustave zamijeniti novi – E-inspektor 2 u unutrašnjem nadzoru i BIMS 2 u nadzoru prekograničnog prometa roba. Predviđa se da će se kontrole u prekograničnom prometu skratiti na pet minuta. Projekt će također omogućiti interoperabilnost u smislu pristupa bazama podataka i digitalne razmjene podataka i dokumenata s građanima i gospodarskim subjektima, te između nadležnih institucija i organa. U konačnici, unapređenjem efikasnosti i ekonomičnosti postupanja inspekcijskih organa će se olakšati poslovanje privrednih subjekata, što će zasigurno doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta, većoj pravnoj sigurnosti, disciplini u poštivanju pravnih propisa, te zaštiti javnog i privatnog interesa – poručila je Feni pomoćnica ravnatelja Federalne uprave za inspekcijske poslove Merima Tanović.

Organi uprave i stranke u upravnim postupcima imat će mogućnost međusobnog komuniciranja i dostavljanja podnesaka putem elektronske pošte i drugih digitalnih sredstava komunikacije.

– Da bi došlo do elektronske komunikacije između organa i stranaka i provođenja upravnih postupaka, utvrđen je pravni okvir donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je stupio na snagu u srpnju ove godine. Za primjenu tih odredbi, neophodno je da organi uprave tradicionalni način ovjere i potpisivanja dokumenata zamjene elektronskim potpisom. Da bi se to dogodilo potrebno je investirati u IT opremu, koja bi sve to podržala i pribaviti od certificiranih nadležnih pravnih lica kvalificirane elektronske potvrde za korištenje elektronskog potpisa – izjavila je za Fenu stručna savjetnica u Federalnom ministarstvu pravde Mirsada Mujanović.

Uvođenje mogućnosti elektronskog komuniciranja u upravnom postupku je podizanje na novi napredniji način organizacije i funkcioniranja organa uprave u Federaciji BiH.