Dijete može ostvariti pravo na dječji dodatak ukoliko:
a) ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva  ne prelaze 40% (četrdeset posto = 217,20 KM) najniže plaće u Federaciji utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu;
b) nije smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi u razdoblju duljem od 30 dana, a troškovi smještaja se djelomično ili u cijelosti osiguravaju iz proračunskih sredstava.

Caffe restaurant Kort Kiseljak

Visina dječjeg dodatka

 

Visina dječjeg dodatka iznosi 19% (devetnaest posto=103,17 KM) najniže plaće u Federaciji utvrđene sukladno odredbama Zakona o radu.

 

Prestanak prava na dječji dodatak

Pravo na dječji dodatak prestaje:
a) s navršenih 18 godina;
b) smrću djeteta;
c) na osobni zahtjev zakonskog zastupnika djeteta;
d) ukoliko zakonski zastupnik djeteta nije u propisanom roku dostavio dokaze o ispunjavanju uvjeta za nastavak ostvarivanja prava;
e) prestankom nekog od uvjeta utvrđenih člankom 13. ovoga zakona.

 

Trajanje prava i Obnova postupka:

 • Pravo na dječji dodatak traje dok postoje uvjeti za ostvarivanje prava, a najdulje 12 mjeseci.
 • Zakonski zastupnik djeteta koje je ostvarilo pravo na dječji dodatak, dužan je obnoviti zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječji dodatak u mjesecu prije isteka prava.

 

Zahjevi se preuzimaju u prostorijama Službe za socijalnu skrb Općine Kiseljak. Bitno je napomenuti da se zakon primjenjuje  od 09.10.2022. godine, stoga tek nakon navedenog datuma možete predati zahtjev sa dokumentacijom na protokol u Općini, pisarnica ured br. 16.  

 

 

 

 

 

 

         

           OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA                                                                                     

                                           DJEČJI DOPLATAK

 

 

 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete (Općina, matični ured br.17)

 

 

 1. 2. Uvjerenje o državljanstvu za dijete (Općina, matični ured br.17)

 

 

 1. Dokaz o prebivalištu svih članova domaćinstva (POŠTA-CIPS)

 

 

 1. Uvjerenje ili potvrda o prihodima koji su uređeni propisima o porezu na dohodak, prihodima po osnovu životnog osiguranja i prihodima od nasljedstva, za sve članove zajedničkog domaćinstva (Porezna ispostava Kiseljak ured br. 6, zgrada općine)

 

 

 1. Uvjerenje ili potvrda o prihodima ostvarenim prema propisima o boračko-invalidskoj zaštiti-za sve članove zajedničkog domaćinstva- za sve članove zajedničkog domaćinstva (Općina ured br. 1 ili 21.)

 

 

 1. Ugovor s bankom ili potvrda banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa i vlasništvo

      Transakcijski račun mora biti otvoren na ime djeteta.

 

 

 

 

 

 

Služba za soc. skrb će po službenoj dužnosti tražiti:

 • Uvjerenje ili potvrda o prihodima ostvarenim po osnovu starosne, invalidske i porodične penzije za sve članove zajedničkog domaćinstva.

 

 • uvjerenje ili potvrda o prihodima koji su ostvareni po propisima o zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti lica s invaliditetom, te prihodima ostvarenim po osnovu obaveznog izdržavanja i naknada za hraniteljstvo, odnosno starateljstvo.- za sve članove zajedničkog domaćinstva.

 

 • Uvjerenje ili potvrda o nekorištenju usluge smještaja djeteta u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite u periodu dužem od 30 dana pri čemu se troškovi smještaja djelimično ili u potpunosti obezbjeđuju iz budžetskih sredstava -samo za dijete.