Generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Admir Andelija i potpredsjednica Europske investicijske banke (EIB) Lilyana Pavlova potpisali su Sporazum o siradnji između EIB i JP Elektroprivreda.

Sporazum se odnosi na financiranje konsultantske usluge procjene kritičnih staništa na lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić, a kojim su definirani uvjeti za realizaciju financijske suradnje i konsultantske usluge.

U okviru Inicijative za ekonomsku otpornost (ERI-Economic Resilience Initiative), EIB je za realizaciju konsultantske usluge odobrila grant sredstva u iznosu 300.000 eura, što je oko 600.000 KM.

Cjelokupan postupak ugovaranja i odluke o izboru ugovarača, upravljanja ugovorom i plaćanja konsultantskih usluga će provesti EIB sukladno svojim politikama, pravilima i procedurama nabave.

JP Elektroprivreda BiH će biti uključena u proces definiranja tehničkih specifikacija, što podrazumijeva i suglasnost na TOR, koje će EIB koristiti u tenderskoj dokumentaciji i praćenju i nadzoru nad realizacijom ugovora i blagovremeno dostavljati odluke i informacije banci i konsultantu za potrebe izvršavanja usluga.

Sporazuma o suradnji između EIB i JP Elektrorpivreda BiH za financiranje konsultantske usluge procjene kritičnih staništa na lokalitetu buduće Vjetroelektrane Vlašić, pripremljen je sukladno zaključcima sa Procjenjivačke misije obavljene sa bankama KfW i EIB u tijeku 2020. godine i zatražene potpore od EIB sa fokusom na okolinske i socijalne aspekte u tijeku pripremne faze projekta.