Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za
2022. i 2023. godinu osigurana na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan
Republike Hrvatske, „Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u Bosni i Hercegovini – Međunarodna razvojna suradnja“ u ukupnom iznosu
od 25.000.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:

1. programima i projektima iz područja zdravstva 6.080.000,00 kn
2. programima i projektima iz područja znanosti i obrazovanja 6.270.000,00 kn
3. programima i projektima iz ostalih područja 6.795.000,00 kn
4. programima i projektima iz područja kulture 5.855.000,00 kn
UKUPNO: 25.000.000,00 kn

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja.

Odluku možete pogledati na linku:

70 - 6 (3)