Iz Federalnog zavoda za statistiku obavještavaju kako će se u periodu od 08.02.2021. godine u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a sukladno Zakonu o statistici BiH  (Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonu o statistici u Fedraciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 63/03 i 9/09) na području općine Kiseljak provesti anketiranje kućanstava za potrebe angažiranja statističkog okvira uzorka.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti osobnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantiraju punu povjerljivost podataka.

Anketiranje će provoditi akreditirani anketari angažirani od strane Federalnog zavoda za statistiku, koji će primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog stožera, u cilju zaštite zdravlja ispitanika i anketara.

Za sve dodatne informacije može se kontaktirati Federalni zavod za statistiku na broj telefona: 033/407-019 ili email: fedstat@fzs.ba