Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak provodi javnu raspravu o Nacrtu proračuna Općine Kiseljak za 2021. Godinu.
Služba poziva sve zainteresirane građane Općine Kiseljak da daju svoj doprinos u izradi Proračuna za sljedeću godinu.
Prijedloge, pitanja i sugestije na Nacrt proračuna za 2021. godinu možete dostaviti Službi za financije, proračun i poslove riznice,putem:
1) pisarnice (svakim radnim danom od 7 do 15 sati ) ili
2) putem e-maila ivana.mrnjavac@opcina-kiseljak.org
Javna rasprava će se organizirati poštujući epidemiološke mjere radi sprečavanja širenja bolesti uzrokovane koronavirusom COVID-19.
Javna rasprava će trajati u periodu od 23.10.2020. do 06.11.2020. godine.
NACRT PRORAČUNA MOŽETE POGLEDATI U PRIVITKU

P O M O Ć N I K
NAČELNIKA OPĆINE

Ivana Mrnjavac dipl.ecc.

1. NACRT PRORAČUNA ZA 2021. GODINU