Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine počela je danas u 11 sati u Neumu, u Hotelu “Sunce”.

Najavljeno jeda će  Predsjedništvo Saveza utvrdit na sjednici prije Izborne skupštine konačne prijedloge odluka o imenovanjima članova u organe i tijela Saveza općina i gradova Federacije BiH.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je organizacija koja, u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, okuplja sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH i djeluje kao njihov zakonski zastupnik.

U okviru ove organizacije rješavaju se mnogobrojna pitanja koja se odnose na lokalnu razinu vlasti, počevši od nadležnosti općina i gradova, njihovog financiranja i drugih zakonskih propisa kojima se reguliraju pitanja lokalnih zajednica, zatim prirodnih resursa, obuka i savjetovanja za uposlenike općina, kao i vijećnike. Također Savez predstavlja lokalnu razinu vlasti na svim višim instancama uključujući i međunarodne organizacije.

Savez, kao nevladina i neprofitna organizacija nastala je udruživanjem općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnivačkoj Skupštini 29.5.2002. godine u Mostaru.

Savez je pravni sljedbenik Zajednice općina i gradova Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine koja je konstituirana 1972. godine s ciljem unapređenja i razvoja sustava lokalne samouprave, zaštite interesa lokalnih zajednica, te razvoja međugradske i međunarodne suradnje./HMS/