Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je 2020. godine, kroz projekat “YOU.th Participate”, proveo aktivnosti od krucijalne važnosti za edukovanje, istraživanje i uključivanje mladih u procese donošenja odluka te njihovo uspješno djelovanje u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj projekta jeste povećati stupanj uključenosti srednjoškolaca u procese donošenja odluka koje se njih tiču, osposobljavanje lokalnih predstavnika u lokalnim zajednicama širom države, edukacija i zastupanje srednjoškolskih ideja, mišljenja i stavova te upoznavanje sa svim mehanizmima sudioništva srednjoškolaca i mladih ljudi. Jedan od najvećih izazova vlasti jeste uključivanje građana u procese koje ih se tiču, među kojima treba da budu i mladi.

Niko osim mladih ljudi ne može i ne treba odlučivati o pitanjima koja se tiču njih, a pored tog važno je znati da je društvo dužno da educira mlade o procesima donošenja odluka jer su oni budući aktivni građani i potencijalni donositelji političkih odluka. Sa ovim u vidu, ASuBiH, kroz naš projekat You.th Participate, u saradnji sa proMENTE socijalna istraživanja, provela je istraživanje u sklopu obuke u organizaciji istih, koja je imala za cilj da srednjoškolce poduči o njihovom sudioništvu u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini, te izdala publikaciju na istu problematiku!

Obuka je trajala od aprila do prosinca 2020. godine, a sudjelovalo je 25 srednjoškolaca iz: Banja Luke, Bihaća, Brčkog, Bugojna, Foče, Goražda, Gradačca, Jablanice, Modriče, Orašja, Rogatice, Sarajeva i Zenice. Kroz interaktivan rad, diskusije, predavanja i prateće materijale, polaznici su imali priliku da razvijaju kritičko promišljanje i usvajaju znanja o procesima donošenja odluka, kao i produbiti temu sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih, ali i generalno društva. Raspravljalo se o ulozi individulnih i društvenih faktora u procesima odlučivanja te o psihološkim procesima i stilovima koji stoje u pozadini donošenja odluka.

Sudionici obuke imali su priliku i praktično primijeniti svoje znanje, te na taj način utvrditi naučeno kroz module. Obuka se završila raspodjelom zadataka za narednu fazu koja je podrazumjevala istraživanje o učešću mladih u procesima donošenja odluka u BiH. Također, sprovedena je i obuka za pisanje istraživačkog izvješća, a četiri zainteresirana polaznika sudjelovala su u pisanju publikacije.

Cjelokupan istraživački proces bio je kompleksan i proveden je u vrlo specifičnim okolnostima. Istraživanje je realizirano u sklopu obuke grupe srednjoškolaca koja je imala za cilj da polaznike poduči o učestvovanju mladih u procesima donošenja odluka u Bosni i Hercegovini. Period u kojem su istraživanje i obuka realizirani obilježen je pandemijom COVID-19 i pratećih mjera koje su vlasti poduzele na suzbijanju širenja ove bolesti.

Kroz istraživanje nastojali smo detektirati koji su to važni aspekti na koje treba da se usmjere buduće inicijative koje budu imale za cilj da osnaže mlade ljude za sudjelovsnje u pozitivnim promjenama u njihovim lokalnim zajednicama i to kroz sudjelovanje u procesima donošenja odluka.

Kroz istraživanje dobili smo jasne pokazatelje da se prava mladih ljudi često ne stavljaju u prvi plan i da se zakoni o mladima ne poštuju, te da mladi nisu dovoljno educirani ni uključeni u procese donošenja odluka. Sveukupni politički sustav i uvjeti života kreiraju okolinu u kojoj se čini da mladi većinom biraju jedan od dva moguća puta: otići ili ostati. Prethodna istraživanja mladih u Bosni i Hercegovini pokazala su da više od polovine mladih nikada nije sudjelovalo niti želi sudjelovati u nekom obliku prosvjeda, skupa ili demonstracija, a tek 23,9% ispitnika u određenoj mjeri interesuje politika. Prepreke učešća u donošenju odluka mogu biti psihološke prirode, a također, problem je i neinformiranost o konkretnim problemima koje je potrebno rješavati.

To podrazumijeva informitanje mladih o problemima njihove lokalne zajednice, kako doći do relevantnih informacija, kome se obratiti i kako bi se mogli isti problemi rješavati. S tim u vezi, ASuBiH će se kroz buduće aktivnosti i projekte posvetiti problematici sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka, te se truditi da informiramo mlade o načinu identificiranja problema u njihovim lokalnim zajednicama, kao i kako riješiti iste. U narednom razdoblju posvetiti ćemo se slanju publikacije na 15 adresa od kojih je 12 Ministarstava koja su zadužena za pitanja mladih, te tri Vijeća/ Savjeta mladih: Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Time im želimo ponuditi suradnju za djelovanje na rješavanje pomenute problematike. Ovaj dokument je zahvalnica svakoj osobi koja je dala svoj doprinos za poboljšanje statusa srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, doprinijeli ovom istraživanju, kao i izradi publikacije, te vrijedno radili na organizaciji i implementaciji.

Publikaciju na ovu temu možete pronaći na njihovoj web stranici asubih.ba u segmentu “O nama” klikom na opciju “Srednjoškolci istražuju!“.

ASuBiH kao organizacija uvijek nastoji da svakom srednjoškolcu u Bosni i Hercegovini pruži mogućnosti i prava , pa tako i ovaj put. ne vladina, nestranačka i nepolitička Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini jednake (ASuBiH) je organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u državi i okupljanje istih na prosto ru BiH. ASuBiH se bavi edukacijo srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radi na i m srednjoškolaca, uključivanjem zmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.