Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Vejsil Musićem iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  Javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks, otkup sekundarnih sirovina i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi, investitora Vejsil Musića iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 24. 5. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.