Općina Kiseljak poziva sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da izmire obveze za 2020. godinu, prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12.04.2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak broj 2/19).

Obveznici plaćanja su svi:

1. vlasnici ili nositeljii prava raspolaganja na stambenim prostorima,
2. korisnici poslovnih ili drugih prostora,
3. zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora,odnosno fizičke i pravne osobe koje su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.
Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)
Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.
Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:
1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice, zelene površine uz stambene zgrade i tržnice….)
3. Redovno održavanje nekategoriziranih cesta i ulica
4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja
7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dječijih igrališta
8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica
9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe)
10. Postupanje s napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane
11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane
12. Održavanje vodotoka
13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti Općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu Općine
14. Sudjelovanje u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje

NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

Kiseljak.info