JU DOM ZDRAVLJA KISELJAK

KUBAT AUTOMOBILE

Grada Zaprešića 1, 71250 Kiseljak

Bosna i Hercegovina Tel: +387 30 879 015

Email: ju.dom.zdravlja.kiseljak@gmail.com

 

 

KOMISIJA ZA JAVNU LICITACIJU

 

Broj: 1468/20

Kiseljak: 05.10.2020

 

 

Na temelju Odluke Ravnatelja JU Doma zdravlja Kiseljak br. 1448/20 od 05.10.2020 godine, Komisija za javnu licitaciju objavljuje

 

J A V N U   L I C I T A C I J U

za prodaju polovne peći na pelet  iz područne ambulante Bilalovac

 

 

  1. PREDMET PRODAJE

JU Dom zdravlja Kiseljak putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje polovnu peć na pelet sljedećih karakteristika: marka BIOTHERM-SWISSLINE 2015 od 40-80 kW

Početna cijena je 3.000 KM (tritisućeKM)

 

 

  1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka za licitaciju uplate kauciju (depozit) u iznosu od 10% od početne prodajne cijene gore navedene polovne peći na pelet na blagajnu JU Doma zdravlja Kiseljak, Grada Zaprešića 1 u kancelariji računovodstva u periodu od 06.10.2020. do 13.10.2020. godine u vremenu od 8 do 10 sati i od 11 do 12 sati.

 

  1. PREGLED PEĆI NA PELET I DOSTAVLJANJE PONUDA

3.1. Peć na pelet se može pogledati u područnoj ambulanti Bilalovac na adresi Bilalovac bb, Kiseljak u periodu od 06.10.2020 godine do 13.10.2020 godine u vremenu od 8 do 12 sati, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

 

3.2. Kontakt osoba je i tel: Fikret Mušanović 061/278-464

 

3.3. Peć se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

3.4. Pismene ponude sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije/depozita, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

“Ponuda za Javnu licitaciju peći na pelet, BIOTHERM-SWISSLINE 2015 od 40-80 kW – NE OTVARAJ“

primaju se u kancelariji tajništva JU Doma zdravlja Kiseljak, ul. Grada

Zaprešića 1, 71250 Kiseljak do 13.10.2020 do 12:30 sati

 

3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

 

3.6. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih fizičkih osoba i ovlaštenih predstavnika pravnih osoba koja dostave ponude, održat će se dana 13.10.2020. godine u 13 sati, u kancelariji Ravnatelja JU Doma zdravlja Kiseljak, ul. Grada Zaprešića 1

 

3.7.Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje

 

3.8. Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za  navedenu peć na pelet, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje onom ponuđaču koji nakon otvaranja ponuda ponudi veću cijenu.

 

  1. OBAVEZE KUPCA

 

4.1. Kupac je dužan za kupljenu peć na pelet uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

 

4.2. Uplata kupoprodajne cijene izvršit će se na: JU Dom zdravlja Kiseljak – Žiro račun 3383402200879171, UniCredit Bank

Troškove transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

4.3. Peć na pelet se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.

 

4.4. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kaucija/depozit od 10% mu se neće vratiti, a JU Dom zdravlja Kiseljak zadržava pravo dodjeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

 

  1. DODATNE INFORMACIJE

 

5.1. Sudionike u Javnoj licitaciji čije ponude ne budu prvorangirane, uplaćeni depozit od 10% bit će vraćen odmah nakon otvaranja ponuda, odnosno 13.10.2020. godine.

 

5.2. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda

 

5.3. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 030/879-015

 

5.4. Tekst ove licitacije biće objavljen na oglasnim pločama JU Doma zdravlja Kiseljak i portalu Kiseljak.info.

 

 

 

 

                                                                                                       Predsjednik komisije

Ivan Lovrić