JU DOM ZDRAVLJA KISELJAK
Ul. Grada Zaprešića 1 tel/fax 030/879-015

Broj: 310/20.
Kiseljak: 19.02.2020 god.

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (službene novine KSB br 7/19), te članka 22. Statuta, ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

                                       Članak 1.

I Ravnatelj J.U. Dom zdravlja Kiseljak raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos djelatnika na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa trudničkog odsustva a najdalje 1 godina dana i to za sljedeću poziciju:

1. Medicinski biokemičar
Uvjeti za obavljanje poslova:
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:
diplomirani medicinski biokemičar ili diplomirani inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike ( VSS visoke zdravstvene škole ) ili baheloar laboratorijske tehnologije ECTS 240 bodova, obavljen pripravnički staž, položen stručni ispit i najmanje godina radnog iskustva u medicinskom laboratoriju.
Opis poslova:
– sudjeluje u izradi plana i programa zdravstvene zaštite Doma zdravlja a koji se odnosi na odjel medicinskog laboratorija
– surađuje sa zdravstvenim zaposlenicima svih odjela i službi Doma zdravlja
– surađuje sa znanstvenim i stručnim institucijama i organizacijama, sa farmaceutskom i biokemijskom industrijom
– odgovoran je za rad laboratorijskog tima, za izvršenje plana i progrma koji se odnosi na laboratorijsku dijagnostiku te što racijonalnijeg korištenja prostora, opreme, radnog vremena, pacijentovog vremena a naročito odgovornost za instaliranu visoko sofisticiranu opremu
– kontrolira vođenje propisane dokumentacije, evidencija i izvješća
– odgovoran je za izvođenje svih traženih pretraga točno blagovremeno
– organizira i raspodjeljuje rad na izradi biokemijskih i drugih analiza
– vrši kontrolu uzimanja uzoraka, obrade i kontrolu dobivenih rezultata
– aktivno sudjeluje u izvođenju biokemijskih pretraga na razini suvremenih dostignuća
– aktivno sudjeluje i izvodi biokemijske, hematološke i bakterijsko-parazitološke pretrage opisane u nazivu radnog mjesta pod rednim brojem 4l viši laboratorijski tehničar i pod rednim brojem 40 laboratorijski tehničar
– uvođenje novih metoda rada, ispitivanje preciznosti i reproducibilnosti
– ispisivanje popisa za novo uvedene pretrage
– pripremanje reagensa i standardnih otopina
– predlaže nabavu potrebnih reagencija, kemikalija, testova i ostalog laboratorijskog pribora potrebnog za rad
– rad na održavanju mjernih instrumenata
– provodi stalnu edukaciju laboratorijskog tima te informira druge odjele i službe o novim pretragama i njihovim specifićnostima
– radi na izradi medicinske dokumentacije ( točnost, čitljivost i kvaliteta ispisa nalaza ), i nadzor nad evidencijom i izvješćima o izvršenim poslovima laboratorijske dijagnostike
– voditelj je laboratorijskog odjela
– obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga rada medicinskog biokemićara, po uputnicama doktora medicine i specijalista te na zahtjev Ravnatelja.

Za svoj rad medicinski biokemičar je odgovoran ravnatelju ili od njega ovlaštenoj osobi

II Opći uvjeti za prijem u radni odnos:
– Da je državljanin Bosne i Hercegovine
– Da je stariji od 18 godina
– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

Potrebna dokumentacija:
Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
1. Prijava na javni oglas sa kontakt podacima
2. Dokaz o položenom stručnom ispitu
3. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
4. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
5. Uvjerenje o državljanstvu
6. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
7. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći sa pričuvne liste uspješnih kandidata.

III Oglas je otvoren 10 dana od dana objave odnosno do 29.02.2020. godine.
Kontakt osobe za dodatne obavijesti: Ivan Franković i Marija Kapetanović
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa će proći testiranje sukladno članku 8. . Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (službene novine KSB br 7/19)
Sve dodatne informacije o javnom oglasu možete dobiti u J.U. Dom zdravlja Kiseljak
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja, putem pošte, preporučeno na adresu:

J.U. Dom zdravlja Kiseljak
Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa
Ulica grada Zaprešića 1.
71250 Kiseljak
sa naznakom
„Javni oglas za popunu radnih mjesta“
NE OTVARAJ
Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.