JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas  je u vijećnici općine Kiseljak pozvalo zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Općine Kiseljak i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Gromiljak-Blažuj, da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o nacrtima

Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M5, dionica Gromiljak-Blažuj (Kobiljača) (dokument koji analizira moguće uticaje projekta na okoliš i društvo)

i

Skraćenog Akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.njava postupak eksproprijacije)

  s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata. Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici Općine Kiseljak.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da nazoče današnjoj javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti sa danasnjim danom putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M5, dionica Gromiljak-Blažuj (Kobiljača)
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja
  3. Prezentacija skraćenog Akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M5, dionica Gromiljak-Blažuj (Kobiljača), 1. Potez Han Ploča-Kobiljača (općina Kiseljak)
  4. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja