(Rok za predaju prijava s pratećom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja).

Javni natječaj je objavljen 20.9.2019. godine.

Javni natječaj možete pogledati na sljedećem linku:

http://JAVNI NATJEČAJ za prijam kandidata u djelatnu vojnu službu u početnom činu časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Prateća dokumentacija:

P R I J A V A / S U G L A S N O S T / Ž I V O T O P I S / I Z J A V A