Na temelju članka 108. i 109. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Sl. Novine FBiH br. 52/09) i Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak  broj 01/1-24-1365/19 Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, objavljuje

OBAVIJEST  I  POZIV

O ISKAZIVANJU INTERESA  ZA  ZAKUP  POLJOPRIVREDNOG

ZEMLJIŠTA  U  VLASNIŠTVU  OPĆINE  KISELJAK

 

Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji se  bave  ili se namjeravaju  baviti primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, koji  su upisani ili će se upisati  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK.

Ovim putem se obavještavaju da će Općina Kiseljak davati u zakup poljoprivredna zemljišta koja su u njenom vlasništvu.

Pozivamo zainteresirane proizvođače da kod nadležne Službe preuzmu zahtjev –prijavu, isti popune sa potrebnim podacima  i dostave nadležnoj službi.

Poziv i prijave o iskazivanju interesa za zakup mogu se dostaviti u roku od 30 (trideset dana ) od dana objave na stranici općine Kiseljak.

U prilogu ovog poziva je zahtjev – prijava o interesu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak.

Informacije se mogu dobiti i na kontakt telefon broj 030/877-815.

OBAVIJEST Prijava -interes za zakup

OBRAZAC ZAHTJEVA PRIJAVE Obrazac -zahtjeva ,prijave