Vlada KSB je usvojila Zapisnik sa 8. sjednice

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je dala suglasnost na Prijedlog Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB usvojila slijedeća izvješća:
– Izvješće o izvršenju Proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 01.01.-31.12.-2018. godine.
– Periodična konsolidirana izvješća Proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine,
– Konsolidirana zakonska izvješća Proračuna Kantona Središnja Bosna za razdoblje 01.01.-31.12.2019.godine (bilanca stanja, godišnje izvješće o izvršenju, izvještće o kapitalnim izdacima i financiranju, izvješće o novčanim tjekovima, posebni podaci, račun prihoda i rashoda i analiza financijskih izvješća).

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada KSB donijela odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave u skladu sa usvojenim Planom javne nabave za realizaciju projekta sa pozicije „Poticaji vodoprivredi“ za 2018.godinu iz neutrošenih sredstava po javnim nabavama, u iznosu od 83.000,00 KM.

Ministarstvo unutarnjih poslova je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost za formiranje radne grupe koja će raditi na Inicijativi za donošenje novog Zakona o kantonalnim administrativnim taksama Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Proračunu KSB za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske Mješovitoj srednjoj školi “Gornji Vakuf” Gornji Vakuf – Uskoplje, u iznosu od 24.928,02 KM, na ime nabavke opreme, materijala i sitnog inventara.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i športa, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utrošku dijela sredstava namijenjenih za realizaciju obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu djece koja nisu obuhvaćena nekim vidom predškolskog odgoja i obrazovanja iz Proračuna KSB za 2019. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 165.213,75 KM. Sredstva će se raspodijeliti u dvije rate i na račune ustanova koje su aplicirale na Javni natječaje za financiranje/ sufinanciranje Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu djece koja nisu obuhvaćena nekim vidom predškolskog odgoja.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke Tekuće rezerve Proračuna KSB za 2019.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM, sredstva su namijenjena za saniranje posljedica elementarnih nepogoda uslijed poplava u centralnoj i područnoj školi OŠ “Kaćuni” Kaćuni.
– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinanciranje osnovnih glazbenih škola u 2019.godini, odlukom se izdvaja iznos od 166.666,66 KM za mjesec svibanj i lipanj 2019.godine.
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave putem izravnog sporazuma za niže potrošačke jedinice: OŠ „Kaonik“ Kaonik, – nabavka i izmjena podova u dvije učionice škole. Sredstva su osigurana donacijom „BH Telecom“ Sarajevo i „Srednja tehnička škola“ Bugojno, – nabava računarske opreme za potrebe škole. Sredstva su osigurana donacijom „BH Telecom“ Sarajevo
– Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nižu potrošačku jedinicu, MSŠ „Gornji Vakuf“ G.Vakuf-Uskoplje, – nabava opreme i namještaja za kabinet kemije. Sredstva su osigurana donacijom Ministarstva vanjskih poslova Republike Bugarske.

Donešene su i sljedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
– Odluka o davanju suglasnosti Udrugama sportskih ribolovaca za izvođenje radova na čišćenju i uređenju obala i korita rijeka, potoka i jezera na području KSB kako slijedi:
• UG Klub sportskih ribolovaca Travnik (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve u gradskoj zoni Travnika);
• SRD Fojnica (Čišćenje i uređenje obala i korita rijeka na području općine Fojnica);
• USR Kreševo (Čišćenje obala i korita rijeka na području općine Kreševo);
• USR Novi Travnik (Čišćenje obala i korita rijeka Jaglenice i Grlovnice i poribljavanje na području općine Novi Travnik);
• SRD Donji Vakuf (Čišćenje obala i korita rijeka, pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas,nakon nedavnih poplava, na području na kojem djeluje SRD Donji Vakuf);
• USR Busovača (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira, od starog mosta do tvornice ploča „Medijapan“ Busovača, nakon nedavnih poplava);
• SRD Bugojno (Čišćenje obala i korita rijeka-pritoka rijeke Vrbas i obala i korita rijeke Vrbas, nakon nedavnih poplava, na području na kojem djeluje SRD Bugojno);
• USR «VRBAS» Gornji Vakuf/Uskoplje (Čišćenje obala i korita rijeke Vrbas u gradskoj zoni grada G.Vakuf/Uskoplje, nakon nedavnih poplava);
• USR Vitez (Čišćenje obala i korita rijeke Lašve i uređenje revira ¡nizvodno od revira, nakon nedavnih poplava, na području na kojem djeluje USR Vitez);
• USR Bila (Čišćenje obala i korita rijeke Bile kroz naselja: Mehurić, Zagrade i Gluha Bukovica, nakon nedavnih poplava);
• USR Kiseljak (Čišćenje i uređenje obala i korita rijeke Lepenice nakon nedavnih poplava, područje općine Kiseljak);
• USR Zlatovčica Jajce (Čišćenje korita i obala rijeka: Vrbas, Bile vode, potoka Šedinac, Rika, Lučina i Komotin, te obala Velikog i Malog Plivskog jezera na području općine Jajce);
– Odluka o izdvajanju novčane pomoći Udrugama sportskih ribolovaca za izvođenje radova na čišćenju i uređenju obala i korita rijeka, potoka i jezera na području KSB, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela odluku o izdvajanju sredstava za projekt Izgradnje kanalizacijske mreže za naselje Balaguša u MZ Pribilovići, općina N.Travnik iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB, odlukom se izdvaja iznos od 5.967,26 KM. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta Izgradnje kanalizacijske mreže za naselje Balaguša u MZ Pribilovići, općina N.Travnik i uplatit će se JP „Vilenica – Vodovod“.“ d.o.o. N.Travnik.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava. Odlukom se izdvaja iznos od 726.000,00 KM za stipendiranje-školovanje djece branitelja.

Donešena je i odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu, za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti. Odlukom se izdvaja iznos od 24.000,00 KM, a na prijedlog iste uprave.