Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (službene novine KSB br 7/19), te članka 22. Statuta, ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

 ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

Članak 1.

 

I   Ravnatelj J.U. Dom zdravlja Kiseljak raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos djelatnika na određeno vrijeme do povratka djelatnice sa trudničkog odsustva a najdalje 1 godina dana i to za sljedeću poziciju:

 

VIŠI LABORATORIJSKI TEHNIČAR (VIŠI LABORANT)

Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

viši laboratorijski tehničar (VŠS – VI/1 ili VI/2) ili bacheloar laboratorijske tehnologije ECTS 180 bodova, obavljen pripravnički staž, položen stručni ispit i najmanje godina radnog iskustva u medicinskom laboratoriju.

Opis poslova:

 • fiksiranje i bojenje krvnog razmaza raznim metodama bojenja
 • mikroskopska kontrola razmaza i prepoznavanje patološke krvnih elemenata
 • vođenje složene laboratorijske administracije, laboratorijske stručne administracije, radnih knjiga i ispisivanje nalaza
 • mikroskopiranje želudačnog soka, stručno uzimanje uzoraka iz transudata, eksudata, sputama i njihovo mikroskopiranje
 • pravljenje potrebnih otopina i reagencija za pretrage
 • evidentiranje i sortiranje biološkog materijala po vrstama traženih pretraga uz vođenje radnog dnevnika
 • briga o potrebnoj kemijskoj čistoći pribora za analizu i sterilizacija istih
 • pravovremeno izvješće o stanju rezervi potrebni kemikalija, reagencija i ostalog potrebnog materijala za rad
 • vrši testiranje na trudnoću na uzorcima urina
 • radi na održavanju visoko sofisticirane laboratorijske opreme
 • surađuje sa drugim odjelima i ambulantama u vezi upućivanja na laboratorijske pretrage
 • pomaže šefu odjela u organizaciji i planiranju poslova

obavlja i druge poslove i radne zadatke iz djelokruga rada višeg laboranta po uputnicama doktora medicine i specijalista,na zahtjev šefa odjela, Ravnatelja i u koordinaciji je sa glavnom medicinskom sestrom.

 

Za svoj rad viši laborant je odgovoran ravnatelju ili od njega ovlaštenoj osobi

 

 

II Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da je državljanin Bosne i Hercegovine

– Da je stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

 

 

 

 

Potrebna dokumentacija:

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

 1. Prijava na javni oglas sa kontakt podacima
 2. Dokaz o položenom stručnom ispitu
 3. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko viša škola nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 4. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
 5. Uvjerenje o državljanstvu
 6. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
 7. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći sa pričuvne liste uspješnih kandidata.

 

Oglas je otvoren 8 dana od dana objave odnosno do 08.07.2021. godine.

Kontakt osobe za dodatne obavijesti: Ivan Franković i Marija Kapetanović

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa će proći testiranje sukladno članku 8. . Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (službene novine KSB br 7/19) 

Sve dodatne informacije o javnom oglasu možete dobiti u J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

 

J.U. Dom zdravlja Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa

Ulica grada Zaprešića 1.

71250 Kiseljak

sa naznakom

„Javni  oglas za popunu radnih mjesta“

NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

R a v n a t e l j

Dr. Nino Baban

Oglas možete preuzeti na sljedećem linku:

919 21 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS LABORATORIJA (1)