Porezna uprava Federacije BiH i ove je godine produljila rok za podnošenje prijave poreza na dohodak u FBiH.

Kako navode na službenoj stranici Porezne uprave FBiH, rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (obrazac GPD-1051) za 2020. godinu produljuje se do 30. travnja 2021. godine, piše Večernji list BiH.

Pravila i prijave

Rok je produljen zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane širenjem koronavirusa. Obrazac GPD-1051 s propisanom dokumentacijom koju prilažu uz ovu prijavu porezni obveznici mogu dostaviti poštom na adrese nadležnih poreznih ispostava, a sve informacije mogu dobiti i putem telefona i e-maila – stoji u obavijesti na službenoj stranici Porezne uprave Federacije BiH.

Ova informacija od posebnog je značaja za one koji su tokom prošle godine podigli kredite ili imali veće izdatke za liječenje.

Naime, velik broj stanovnika Federacije BiH nije upoznat s pravima i obvezama podnošenja obrasca godišnje prijave poreza na dohodak. Kako su ranije objasnili iz Porezne uprave FBiH, iznos povrata poreza ovisi o primanjima onoga ko podnosi prijavu.

Može se raditi i o više stotina KM. Godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi fizička osoba – rezident FBiH (za dohodak ostvaren u FBiH i izvan nje) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju FBiH) ako je ostvario dohodak iz dvaju ili više izvora u poreznom razdoblju; dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dvaju ili više poslodavaca; dohodak izravno iz inozemstva; dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, prometne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovi nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

U istoj informaciji Porezne uprave FBiH dalje se navodi da pravo na povrat poreza stanovništvo BiH ima po više osnova, a najčešći su upiti po osnovi troškova zdravstvenih usluga i plaćenih kamata na stambeni kredit.

Primjerice, ako je osoba platila 5000 KM kamate na stambeni kredit, može podnijeti zahtjev da joj se vrati 500 KM. Kad je riječ o povratu poreza na osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti FBiH, uz obrazac GPD-1051, prilažu presliku ugovora o stambenom kreditu, originalnu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

Moguće i kazne

Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga osoba je dužna u Poreznu upravu dostaviti originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, presliku recepta za lijekove registrirane na području FBiH, račune apoteka kao dokaz da je lijek plaćen, dokaz o stupnju invalidnosti prilikom nabave ortopedskih pomagala te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija.

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo financija kantona, na čijem se području nalazi prebivalište poreznog obveznika, vrši povrat iznosa utvrđenoga ovim rješenjem na tekući račun obveznika poreza u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave, objasnili su iz Porezne uprave FBiH. Osobe koje navrijeme ne podnesu spomenuti obrazac mogu biti kažnjene novčanom kaznom.

Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, za portal klix.ba govorio je o aktuelnim problemima s implementacijom digitalnog potpisa, kao i registra računa fizičkih osoba.

Svjesni smo da tehnološki napredak kreira nove mogućnosti i potrebe u svim oblastima života. Kombinacija mogućnosti i potreba trajno mijenja poslovne modele. Osim očiglednih inovacija u proizvodima, uslugama, distributivnim i prodajnim kanalima, kao i poslovnoj i organizacijskoj kulturi, ključne koristi digitalizacije odnose se na povećanje učinkovitosti, dostupnost, raznovrsnost i financijsku inkluziju. Zahvaljujući raspoloživim resursima, brzom protoku znanja i stalno prisutnim zahtjevima za optimizacijama poslovanja, banke u FBiH uspješno se prilagođavaju, ali primjena određenih mogućnosti kasni kao rezultat slabosti na koje se može ograničeno utjecati. U kontekstu potpune i šire primjene elektroničkog potpisa, zakonska rješenja u BiH moraju se dodatno uskladiti s EU. Udruga banaka BiH prepoznala je važnost digitalizacije poslovanja te je, kroz posljednje izdanje tzv. bijele knjige naglasila poslovne potrebe i ukazala na važnost usklađivanja zakonskih rješenja s EU regulativom – kazao je Mahmuzić između ostalog.

Objasnio je i da na razini BiH postoji niz otvorenih pitanja kada govorimo o zakonskom okviru, kao i samoj primjeni elektroničkog potpisa.

Kazao je kako Agencija podržava svaku inicijativu napomenuvši da je potrebno harmonizirati propise kojima se uređuje segment sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, zaštita korisnika financijskih usluga i drugo.