J A V N I    O G L A S

za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prve razine u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

  SEKTOR ZA OSIGURANJE VIP LIČNOSTI I OBJEKATA……………………..50 (pedeset) kandidata za čin policajac sa najmanje IV stepenom školske spreme.

Kompletan tekst javnog oglasa možete pogledati OVDJE